Jótállás, szavatosság

Jótállás, szavatosság

 1. Szolgáltató kötelező jótállást – közismert nevén „garanciát” – vállal a www.byat.hu webáruházban értékesített termékek után, a vásárlástól számított 1 (egy) éven belül, mely a Korm. rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek esetén illeti meg a Vásárlót, azaz 10.000 Ft feletti értékű ékszer vásárlása esetén. Ezen összeghatár alatti termékek esetében 6 hónap Önkéntes garanciát vállal Szolgáltató.
 2. A vásárlástól számított 1 (egy) éven belül Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett, figyelemmel a Ptk. 6:171. §-ára és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról. Így Szolgáltató nem köteles a kifogásnak helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá.
 3. Nem rendeltetésszerű a használatnak minősül, ha a vásárló nem tartja be a jelen ÁSZF-ben leírt, és a termék garanciajegyén rögzített (ismertetett) használati előírásokat, viselési tanácsokat.
 4. Használati tanácsok, kezelési útmutató:
  • Az alábbi tevékenységek közben ajánlott levenni az ékszereket, és védett helyen tárolni:
   • takarításkor (vegyszerek, tisztítószerek használatakor),
   • mosogatáskor (vegyszerek és súrolópor használatakor)
   • kerti munkánál, edzés, fitness alkalmával,
   • kéntartalmú gyógyvízben, uszodában,
   • egyéb, kézmosást igénylő tevékenységek végzése esetében.
  • Ügyelni kell arra, hogy:
   • ne ejtse le kemény felületre az ékszereket, mert az anyagok gyártási jellegzetessége miatt az ékszerek elpattanhatnak, eltörhetnek, sérülhetnek,
   • ne ütődjön neki kemény fém- és egyéb tárgyaknak,
   • ne fújjon rá parfümöt, ne kenjen rá test- és kézápoló krémet, ne érje vegyszer, mert károsíthatja az ékszer felületét;
   • ritkán, de az izzadság is károsíthatja az ékszereket (ezért izzadással járó tevékenység, vagy izzadás esetén is le kell venni az ékszereket).
  • Ápolására, tisztítására puha, mikroszálas kendőt használjon, mellyel óvatos törlő mozdulatokkal tisztítható az ékszer. Vigyázni kell, hogy tisztítás közben ne dörzsölje meg az ékszert, mert az kárt tehet benne. Tisztításhoz vegyszer használata tilos.
 5. A teljesítést követő 1 (egy) év elteltével azonban a bizonyítási teher a vásárló/fogyasztó oldalára kerül, vagyis vita esetén a Vásárlónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok a Vásárló számára felismerhetőek voltak, valamint fent bemutatott használati előírások, viselési tanácsok megsértése esetén.
 6. Szavatossági jog érvényesítésére a Vásárló a teljesítés időpontjától számított 2 (két) éves elévülési határidő alatt jogosult. A szavatossági idő alatt felmerült, Szolgáltató szavatossági körébe tartozó hibákat Szolágáltatónak költségmentesen ki kell javítani, kicserélni vagy utólag újat szolgáltatnia. Amennyiben ilyen hibák a Vásárló tudomására jutnak, Vásárló haladéktalanul köteles Szolgáltatót írásban értesíteni a szavatossági igényeiről.
 7. A jótállás teljes időtartama alatt (1 év) Szolgáltatót terheli a bizonyítás, azaz csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A kötelező jótállás csak a Korm. rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek esetén illeti meg a Vásárlót, azaz 10.000 Ft feletti értékű ékszer vásárlása esetén.
 8. A szavatosság érvényesítése:
  1. Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát Szolgáltatóval közölni. Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. A szavatosság érvényesítéséhez a Vásárló köteles bemutatni Szolgáltatótól kapott számlát és garanciajegyet.
  2. Igény esetén a Vásárló Kellékszavatossági igénye alapján a Vásárló választása szerint
   1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet; vagy
   2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
  3. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
  4. A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.
  5. A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
  6. Szolgáltató nem tartozik jótállással / szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan hibákért, károkért, amelyek az átadást követően, a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, a meghatározottól eltérő behatásokból, vagy egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából (lásd: jelen ÁSZF „Használati tanácsok, kezelési útmutató„ pontjában) keletkeztek.